Hajaasustuse programm 2014. aastal Kasepää vallas

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

2014. aasta hajaasutuse programmist sai toetust taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust sai taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2014 kuni taotlemise hetkeni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud, kelle leibkonda kuulus vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane isik või kuni 35-aastane määratud puudega isik.

Hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvoor oli avatud 05.05.2014 – 15.08.2014. Kasepää Vallavalitsusele laekus kokku kaks taotlust, mis vastasid programmdokumendis sätestatud nõuetele.

Kasepää Vallavalitsuse 15.10.2014 korraldustega nr 157 ja 158 määrati toetus järgmistele taotlejatele:

Toetuse saaja ja kaastaotlejad: Ülle Säälik (põhitaotleja), kaastaotlejad Ellen Vaarma, Üllar Kittask, Külli Lõhek, Margarita Jürgenstein, Tatjana Rahuküla, Alari Rebane

Projekti nimetus ja tegevused: Metsaküla veesüsteemid (puurkaevu rajamine)

Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus (riik+kohalik omavalitsus) 6500,00 eurot, oma- ja kaasfinantseeringu suurus 10 264,00 eurot

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 15.01.2016

Toetuse saaja: Maie Kuusk

Projekti nimetus ja tegevused: Oru talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine (septik ja imbväljak)

Toetuse ning omafinantseeringu suurus: toetuse suurus (riik+kohalik omavalitsus) 1617,41 eurot, omafinantseeringu suurus 808,59 eurot

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 30.04.2015

On üsna tõenäoline, et programm jätkub ka 2015. aastal, lõplikult selgub programmi jätkumine ja programmi tingimused 2015. aasta alguses.

!!!Seega programmis osalemisest huvitatud, kes 2014. aasta taotlusvooru tingimustele ei vastanud (ja ka uued soovijad), võiksite ühendust võtta Kasepää Vallavalitsuse arendusspetsialistiga (Jane Oja, jane@kasepaa.ee, 77 27 293)!!!

Hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru avamine

Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 5. maist 2014 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa, Tabivere ja Torma vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on

15. august 2014.

Jõgeva maakonna Saare vald 2014. aastal hajaasustuse programmi taotlusvoorus ei osale.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2014 kuni taotlemise hetkeni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud, kelle leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane isik või kuni 35-aastane määratud puudega isik.

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 18.03.2014 käskkirjast nr 1-4/57 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee ning  Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://www.jogevamv.ee .

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 15. augustiks 2014.

Täiendav informatsioon Kasepää Vallavalitsusest, kontaktisik on Jane Oja, tel 772 7293, jane@kasepaa.ee.

 

„Hajaasustuse programmi“ komisjon

„Hajaasustuse programmi" esitatud taotlusi hindab 2014. aastal Kasepää Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon:

  1. Jane Oja - Kasepää Vallavalitsuse arendusspetsialist
  2. Ilari Domaskin - Kasepää Vallavalituse ehitusspetsialist
  3. Lembit Mangulson - Kasepää Vallavolikogu liige
  4. Helju Kekiševa - Kasepää Vallavolikogu liige
  5. Renee Rumm - Kasepää Vallavalitsuse vanemsotsiaalspetsialist
  6. Maris Rohtla - Kasepää Vallavolikogu liige
  7. Mihhail Guž – Kasepää Vallavalitsuse arenduskomisjoni liige

Komisjon on moodustatud Kasepää Vallavalitsuse 14. mai korraldusega nr 69. 

 

Hindamist teostatakse programmdokumendis kehtestatud reeglite alusel.