« Tagasi

Korraldatud jäätmevedu alates 01.08.2017

1. septembril 2016 liitus Kasepää ja Lohusuu vald MTÜ-ga Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus, mille liikmeteks on 12 omavalitsust Tartu-, Jõgeva- ja Ida-Virumaalt. Selle aja jooksul on vastu võetud ühtne jäätmekava 2020 aastaks ja jäätmehoolduseeskiri.

1. Korraldatud jäätmvedu

2005 aastast on omavalitsustel, kus elab üle 1500 elaniku, kohustus korraldada oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu. Jäätmeseaduse § 66 on kirjas, et korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt. Kasepää ja Lohusuu valdades on alla 1500 elaniku, sellest tulenevalt ei ole korraldatud jäätmevedu korraldatud. Siiani on toiminud nn ,,vabaturg" – igaüks valib ise vedaja, teenustasu ühekordseks olmejäätmete veoks on tavaliselt kordades kallim kui korraldatud jäätmeveo piirkonnas ja paljudel juhtudel puudub elanikel konteiner ja leping, prügi pannakse avalikesse konteinerisse või viiakse metsa alla.

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus poolt viidi läbi korraldatud jäätmeveo hange, eesmärgiga leida kuni 30.09.2021 Kasepää ja Lohusuu valdades segaolmejäätmete vedaja. Hanke võitis Ragn-Sells AS, kes tegi soodsaima pakkumuse.

Alates 01.augustist 2017 on korraldatud jäätmeveopiirkond kogu Kasepää ja Lohusuu vallad, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Kohustust ei ole jäätmeluba ja kompleksluba omavatel jäätmevaldajatel. Kui kinnistul ei elata, kinnistut ei kasutata või kasutatakse seda ainult periooditi (sh suvila omanikud), siis saab jäätmevaldaja esitada vallavalitsusele taotluse jäätmeveost vabastamiseks. Vallavalitsus võib vabastada suveperioodil kasutatava kinnistu jäätmevaldaja 1.oktoobrist kuni 30.aprillini.

Vedaja ainuõigus: AS Ragn-Sells

Jäätmed: segaolmejäätmed

Veoperiood: 01.08.2017 -30.09.2021

NB! Valdade koduleheküljel on blanketid: korraldatud jäätmeveo graafiku muutmise taotlus, korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotlus, kinnitus jäätmekäitluse kohta ja ühismahuti kasutamise taotlus.

 

2. Lepingu allkirjastamata jätmine ei vabasta liitumiskohustuset!

Juuni lõpus saadetakse Teile vedaja poolt lepingud. Kontrollige saadetud lepingus ja lepingu lisas andmeid, vajadusel parandage/lisage ja saatke tagasi vedajale, viige vallamajja või täitke leping vedaja kodulehel. Kui täidate kodulehel, saadetakse leping ja lisa e-mailile ja peate lepingu ja lisa digiallkirjastama. Kui teile või teie tuttavale/sugulasele/naabrile ei ole lepingut saadetud hiljemalt 10.juuliks 2017, siis pöörduge AS Ragn-Sells klienditeenindaja poole (Sepa 26, 51013 Tartu; tartu@ragnsells.ee) või täitke www.ragnsells.ee/leping

Ühismahuti: vallavalitsuse nõusolekul sõlmivad ühismahuti kasutajad omavahel kokkuleppe, kes vastutab ühismahuti kasutamise eest, st kelle nimel sõlmitakse leping ja kes arveldab vedajaga (taotlus valla kodulehel).

 

 

3. Segaolmejäätmete konteinerite suurused

Väikseima kogumismahuti suurus on 80 liitrit (0,08m3). Eramajade omanikud võivad kasutada ka kuni 150 l kilekotte (max 10 kg). Kogumismahuti juurdepääsu tagab jäätmevaldaja või territooriumi haldaja. Käsitsi teisaldatavad kogumismahutid (kuni 370 l) võib paigutada kuni 10 m ning alates 600 l kogumismahutid ratastega kuni 4 m kaugusele auto peatuskohast. See teenus on tasuta. Lubatust kaugemal on teenus tasuline vastavalt hinnakirja alusel. Käsitsi teisaldatavad konteinerid peavad asuma kõvakattega alusel ja nende transporditee peab samuti kõvakattega olema, sest pehme pinnase pealt on mahutite liigutamine raskendatud.

Juhul kui teie kinnistu juurde on võimalik sõita erinevaid teid pidi, siis teavitage kindlasti vedaja klienditeenindust sellest, et vältida teenindamisega segadusi. Samuti teavitage vedajat, kui kinnistu juures puudub raskeveokile mõeldud ringikeeramise võimalus või kui kinnistu juurde viiv tee ei kannata raskeveokit.

Kogumismahutite omandivorm on teie otsustada, sest nende ost või rentimine on nn vabaturg ja ei ole seotud veo ainuõigust omava vedajaga. Kogumismahuti rent on lisateenus ning lisateenuse eest on jäätmevedajal õigus võtta tasu piirkonnas kehtestatud hinnakirja alusel.

Kui ajutiselt tekib rohkem jäätmeid kui mahutisse mahub, siis Vedajal on õigus nende jäätmete eest küsida lisatasu vastavalt hinnakirjale. Kogumismahutivälised jäätmed viiakse ära ainult tellimisel.

Kogumismahutite tasuta laialivedu toimub 2 kuu jooksul ja veoperioodi lõppedes viiakse kogumismahuti samuti tasuta ära (kui rendite AS-lt RagnSells).

 

4. Kogumismahutite tühjendussagedused

Segaolmejäätmete väljaveo minimaalsed sagedused:

ˣ   tiheasustuses (Lohusuu alevik, Kasepää vallas on Peipsi kalda ja vana Jõhvi-Tartu-Valga maantee vahelisele alale) peab jäätmevedu toimuma vähemalt kord nelja nädala jooksul;

ˣ   hajaasustuses (Lohusuu vallas ülejäänud vald ning Kasepää vallas Raja-Kükita-Tiheda- Kasepää külde sisemaapoolsed osad, Nõmme-Metsaküla, Kaasiku külad ja Omedu külast suurem osa) elamutes vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul;

ˣ   tiheasutusalalt, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul.

Kui erandkorras on vaja vedu peatada, sest maja on mingil põhjusel tühi pikemaks ajaks kui veograafikus, siis palun pöörduge vallavalitsuse poole.

5. Veograafik

Saadetakse juuni lõpus koos lepinguga. Graafikujärgne tühjendamine toimub ka riigipühal, kui on graafikus. Kindlasti vaadake teile saadetud graafikut mitte naabri või sama küla/aleviku inimesele saadetud graafikut.