Uudised ja teated

« Tagasi

Muudatused Politsei- ja Piirivalveametis

Politsei- ja Piirivalveametis jõuab oktoobris lõpule pikemat aega kavandatud ja ettevalmistatud töökorralduse muutmine, mille eesmärgid võib üldistavalt jagada kaheks: juhtimise ahela lühendamine ja kohaliku politsei otsustusõiguse suurendamine

Esimese eesmärgi saavutamiseks ühendatakse ametis ja prefektuurides piirivalve, kriminaalpolitsei ja korrakaitse staabid, vähendatakse struktuuriüksuste ja staapides olevate nn kabinetitöötajate arvu. Siinkohal soovime, et antud muudatus jääks paljudele Eesti elanikele märkamata ja vahetult tunnetamata. Teise eesmärgi puhul aga taotleme otseselt ise, et seda tunnetaks iga inimene. Nimelt koondame me maakondades väärtegudega ja kuritegudega tegelevad ametnikud ühte üksusesse ning allutame selle juhtimise maakonnapolitsei juhile, et veelgi paindlikumalt ja kiiremini läbi viia menetlustoiminguid. Lisaks liidame sellele üksusele ka mainitud tegusid ennetava- ja noorsoopolitseitegevuse, et veelgi varajasemas staadiumis ennetada kogukonna inimesi häirida võivate kitsaskohtade tekkimist.

Võimaldamaks edasiselt piirkonnakonstaablitel keskenduda peaasjalikult kohaliku kogukonna teenimisele ja probleemide likvideerimisele, vabastame nad oktoobrist patrullimisest ja süüteotoimikute kuhjadest. Mõistetavalt ei saa kitsamalt spetsialiseerunud piirkonnakonstaablite hulk enam olla sama suur, kui tänasel päeval. Selleks puudub ka igasugune vajadus. Seetõttu suunduvadki neist osad tugevdama menetlus-või patrullüksusi, et nii kohalike elanike huve politseiametnikena edasi teenida. Piirkonnapolitseiniku töö ümberkorraldamine ei tähenda sugugi, et politseinike koguarv maakonnas väheneks. Vastupidi – suurendame patrullpolitseinike osakaalu, et korrakaitsjaid oleks enam liikvel, abiks ja nähtaval ka väiksemates maakohtades. Nii jõuab abi kohale kiiremini.

Ümberkorraldustega on ootused pandud sellele, et patrullide väljapanek suureneb, menetluskvaliteet tõuseb ja kohaliku inimese jaoks on politsei teenus mugavamini kättesaadav ehk inimene on saadava teenusega enam rahul. Näitlikult öeldes tähendab see, et kui inimeselt varastatakse midagi vähemväärtuslikku, on täna politsei seisus, kus esmalt tuleb sündmuskohale patrull, edasi valvemenetleja ja lõpuks soovitakse kannatanut politseijaoskonda ütlusi andma. Uue süsteemi järgi teeb sündmuskohale saabuv patrull kõik esmased toimingud kohapeal ning kannatanu eraldi jaoskonda tulema ei pea. Raskema sündmuse korral tulevad kohapeale mõistagi kriminalist ja menetleja ise. Seega inimese jaoks muutub see protsess lihtsamaks ja kiiremaks.

Maakonnapolitsei ümberkorralduste ja tugevdamise kandvaks ideeks on, et võimalikult palju politseilisi teenuseid pakutaks maakonnas inimestele kohapeal. Politseisiseselt tähendab see omakorda, et politseijaoskonna juhil saab tulevikus olema enam võimu, õigusi ja vastutust oma kohapealsete ressursside planeerimisel ja kogukonna paremal teenindamisel oma äranägemise ja vajaduste järgi.

Jaoskonna juhi jaoks tähendab see mõistagi varasemast suuremat vastutust, aga ka võimalust oma ressursse turvalisuse loomisel efektiivsemalt ära kasutada. Varasemalt juhtis maakonnajuht vaid kohalikke piirkonnapolitseinikke ja patrulle ning näiteks piirkonna kuritegusid uurinud ametnikud või isikut tõendavate dokumentide väljastajad allusid sootuks teistele juhtidele. Reformi järgselt tekib olukord, kus maakonna probleeme lahendab üks ühtne meeskond, kel ühise juhtimise all soodsam infot vahetada, ressursse rist-kasutada ja koostööd teha. Need ümberkorraldused on käimas selleks, et viia lõpule ametite liitmine, teha töökorraldus lihtsamaks, lõpetada dubleerimised ja ülejuhtimine, muuta maakonnapolitsei tugevaks. Oleme seisukohal, et igas maakonnas elav inimene väärib tugevat kohalikku politseid ning läbi nende ümberkorralduste selles suunas oleme suuri samme tegemas.