Määrused

 

Kasepää valla uus arengukava 

Tiheda Lasteaia uus põhimäärus link Riigi Teatajas 

Kasepää valla põhimäärus

Kasepää valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine

Raja raamatukogu kasutamise eeskiri

Kasepää valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Kasepää raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Kasepää raamatukogu kasutamise eeskiri

Raja raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Kasepää Vallavalitsuse palgajuhend

Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Raja Vabaajakeskuse põhimäärus

Kasepää valla 2016.aasta eelarve

Kasepää valla hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused

Sotsiaaltoetuse määramise kord

Toimetulekutoetuse määramiseks alalise eluruumi kulude piirmäärad

Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse ...

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahalisete vahendite...

Tiheda Lasteaia direktori ja õpetaja töö tasustamise alused

Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Ruumiandmete seaduses ja nimeseaduses..

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Kasepää valla 2016.a lisaelarve

Volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse määramise ja maksmise kord

Kasepää valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord

Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028

Kasepää valla 2016. aasta teine lisaeelarve

Kasepää valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

Kasepää valla maamaksumäära kehtestamine 2017.aastaks

Kasepää valla arengukava aastateks 2017 - 2030

Kasepää valla 2016.aasta kolmas lisaeelarve

Kasepää valla jäätmehoolduseeskiri

Kasepää valla ja Lohusuu valla ühise jäätmekava 2017 - 2020 vastuvõtmine

Kasepää valla jäätmevaldajate registri pidamise kord

Kasepää valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Müügipileti hinna kehtestamine

Kasepää valla 2017. aasta eelarve

Kasepää Rahvamaja põhimäärus