KASEPÄÄ KÜLA METSAVAHI KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERING

Kasepää küla Metsavahi katastriüksuse detailplaneering

Kasepää Vallavolikogu võttis 17.02.2017 otsusega nr 14 vastu Metsavahi katastriüksuse ja lähiala (katastritunnus 65701:002:1732) detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule.

Planeeritava maa-ala suurus on 618 m² ning loodusliku piiri korrigeerimisega Metsavahi kinnistu ja Peipsi järve vahelisel maa-alal planeeringujärgselt ca 2619 m². Planeeringu algatamise eesmärgiks on katastriüksuse ehitusõiguse määramine ja maa kasutamise sihtotstarbe muutmine. Samuti on planeeringu eesmärgiks tänavate maa-alade  ja tehnovõrkude paigutuse määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine ning keskkonnatingimuste seadmine. Määratava ehitusõigusega krundile soovitakse püstitada elamu ja üks abihoone.

Planeeringuala asub Kasepää valla Kasepää küla keskmes. Planeeringuala kaguosa piirneb Oti-Ülla katastriüksusega (100% maatulundusmaa), kirde suunas Peipsi järvega, edela suunal asub 100% transpordimaa sihtotstarbega riigitee Murru-Mustvee mnt T14110 ning lääne-loode suunal Mädaoja peakraaviga. Planeeritava ala, Metsavahi katastriüksuse,  üldplaneeringujärgne sihtotstarve on 100% üldkasutatav maa, mis planeeringujärgselt muudetakse 100% elamumaaks. Planeeringuala on hoonestamata.

Planeeringualale püstitatakse üks elamu ja üks abihoone. Krundi täisehituse protsent on 10% ning hoonete lubatud suurim ehitusalune pindala ei ületa 330 m². Arhitektuuriliselt jälgitakse väljakujunenud ehituslikku külamiljööd, kus hooned jäävad 1-2 korruselisteks ja katusekalded vahemikku 5-45º.  Põhihoone lubatud kõrgus on 9 m, abihoonel 5 m. Piirdeks on lubatud rajada kuni 1,5 m kõrgune võrkaed või lattaed, soovitavalt hekkidega kombineeritud. Määratletud on ehituskeeluala Peipsi järvest 50 m, Sõpruse tänava äärest 8,5m, Oti-Ülla katastriüksuse piirist 3,5 m, Mädaoja peakraavi servast 10 m ning mujal krundi piirist 4,5 m.

Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Mädaoja peakraavi ehituskeeluvööndit 25 meetrilt kraavi servast põhijoonisel näidatud 10 meetrini.

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.03.2017 – 17.04.2017

Detailplaneeringu toimikuga on võimalik tutvuda  Kasepää vallamajas (Sõpruse 90, Kasepää vald) ning digitaalselt Kasepää valla kodulehel http://kasepaa.kovtp.ee/vastuvotmine-ja-avalikustamine.

 

Avaliku väljapaneku ajal võib esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu planeerimislahenduse kohta. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Kasepää Vallavalitsuse nimele või e-postiga aadressil: info@kasepaa.ee.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 24.04.2017 kell 16.00 vallamajas.

 

Detailplaneeringu materjalid

Vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Detailplaneeringu seletuskiri

Detailplaneeringu situatsiooniskeem

Detailplaneeringu olemasolev olukord

Detailplaneeringu põhijoonis

Detailplaneeringu visualiseerin

Detailplaneeringu riigiteele mahasõidu nähtavuskolmnurga ja külgnähtavuse joonis

 

Kaasiku küla Jõekääru katastriüksuse detailplaneering

19.04.16

Kaasiku küla Jõekääru katastriüksuse detailplaneering

Kasepää Vallavolikogu võttis 29.01.2016 otsusega nr 1 vastu Jõekääru katastriüksuse (katastritunnus 65701:001:0537) detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule. Planeeringuala suurus on 9,45 ha ja see asub Jõgevamaal Kasepää vallas Kaasiku külas. Planeeringu eesmärgiks on antud maa-ala kruntimine, ehitusõiguse, tehnovõrkude- ja rajatiste, tänavate maa-ala ja juurdepääsu ning liikluskorralduse määramine.

Planeeringualale on moodustatud 21 elamumaa, 1 liiklusmaa, 2 tootmismaa, 1 üldmaa ja 2 maatulundusmaa sihtotstarbega krunti. Elamukruntide suurused jäävad vahemikku 2040 m² kuni 4399 m², suuremad krundid on kavandatud planeeringuala põhjaossa Kullavere jõe äärde. Elamukruntidele on antud ehitusõigus ühe üksikelamu ja 1 kuni 2 abihoone püstitamiseks. Suurim ehitistealune pind krundil on määratud 350 m², põhihoone suurim lubatud kõrgus on 8,5 m, abihoonel 5 m. Piirdeks on lubatud rajada kuni 1,5 m kõrgune võrkaed, ažuurne lippaed või madal looduslikest materjalidest piire. Piire on soovitatud paigutada krundi piirist 1 m kaugusele krundi piiri sisse. Planeeritavast Jõekääru maaüksusest jääb ca 1/3 (30%) endiselt maatulundusmaaks.

Detailplaneeringuga lahendusega tehakse ettepanek üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks planeeritava ala maakasutuse sihtotstarbe ja hoonestatavuse osas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.02.2016 – 27.03.2016.

Detailplaneeringu toimikuga on võimalik tutvuda Kasepää vallamajas (Sõpruse 90, Kasepää vald) ning digitaalselt Kasepää valla kodulehel.

Avaliku väljapaneku ajal võib esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu planeerimislahenduse kohta. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Kasepää Vallavalitsuse nimele või e-postiga aadressil: info@kasepaa.ee.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 29.03.2016 kell 16.00 vallamajas.

 

Detailplaneeringu materjalid

Vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine (volikogu otsus DP vastuvõtmiseks)

Detailplaneeringu olemasoleva olukorra  joonis 

Detailplaneeringu maakasutus ja kitsendused

Detailplaneeringu põhijoonis tehnovõrkudega 

Detailplaneeringu seletuskiri

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused