Komisjon

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saamise taotlusi hindab Kasepää  vallas viieliikmeline komisjon:
1. Merle Tooming, Kasepää Vallavalitsuse arendusspetsialist-maakorraldaja
2. Ilari Domaškin, Kasepää Vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnaspetsialist
3. Tiiu Maasing, Kasepää Vallavalitsuse koduhooldustöötaja
4. Sulev Kaio, Kasepää Vallavolikogu  heakorrakomisjoni esimees
5.Mihhail Guž, Kasepää Vallavolikogu liige.
 
 Komisjon on moodustatud Kasepää Vallavalitsuse korraldusega nr 204   26.11.2008.
 
Hindamist teostatakse programmdokumendis kehtestatud reeglite alusel.
Hindamist ei teostata, kui toetusteks kokku taotletav summa on väiksem kui toetusteks eraldatud summa.

Taotlusvooru avamine

Hajaasustuse veeprogrammi täiendava taotlusvooru avamine

 
Kasepää Vallavalitsus kuulutab välja hajaasustuse veeprogrammi täiendava taotlusvooru.Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada Kasepää Vallavalitsusele hiljemalt 15.11.2008. 
 
Programmist toetatakse puur- ja salvkaevude ehitamist ja puhastamist ning kaevudest joogiveetorustiku ehitamist või rekonstrueerimist. Samuti toetatakse kaevude varustamist vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega. 
 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

 
Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiateregionaalministri 30.04.2008 käskkirjast nr 59 „Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehelhttp://www.eas.ee, Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://www.jogevamv.ee ,Kasepää valla kodulehelt   http://www.kasepaa.ee
 
 
Täiendav informatsioon vallavalitsusest, Merle Tooming 772 7293 merle@kasepaa.ee . 

Taotluse rahuldamine

Kasepää Vallavalitsuse 05.detsember 2008 korraldusega nr.206 "Hajaasustuse veeprogrammi toetuse määramine ja lepingu sõlmimine" on rahuldatud järgmine taotlus:
Ärni Mägi taotlus projektile  "Jõe kinnistule puurkaevu ehitamine", toetuse suurus 64 442,00 krooni, omafinantseering 32 318,00 krooni.
Projekti teostamise aeg alates 15.detsember 2008 kuni 15.detsember 2009.
 
Kasepää Vallavalitsuse 05.detsember 2008 korralduse nr.206 „Hajaasustuse veeprogrammi toetuse määramine ja lepingu sõlmimine" muutmine 10.september 2009.a. nr 193:
 
Ärni Mägi poolt 04.09.2009  esitatud lõpparuande järgi odavnes projekti maksumus summale 89500,00 krooni, mille tulemusena väheneb antav toetus summale 59607,00 krooni.
 
Lähtuvalt eeltoodust ja regionaalministri 30.04.2008 käskkirja nr 59 "Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument" punktist 17.3  Kasepää Vallavalitsus annab
 
korralduse:
Kasepää Vallavalitsuse 05.12.2008.a. korralduse nr 206 „ Hajaasustuse veeprogrammi toetuse määramine ja lepingu sõlmimine" muudatus:
 
1.1  muuta punkt 2 ja sõnastada järgmiselt:
„Rahuldada järgmine hajaasustuse veeprogrammi toetuse taotleja taotlus:
toetuse saaja Ärni Mägi -  toetuse suurus 59 607,00 krooni.

Info taotleja kohta

Informatsioon toetuse saaja kohta 2008 aasta taotlusvoorust:
 
Ärni Mägi
Jõe kinnistule puurkaevu ehitamine
Toetus 59607,00 krooni, kogumaht 89500,00 krooni.
Puurkaevu rajamine, valmis üks kaev.
Projekti kestus   15.12.2008 – 31.08.2009