Taotlusvooru avamine

Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvooru avamine
 
Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 3. augustist 2009 algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt kõigis maakonna valdades välja arvatud Palamuse vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 2. september 2009.
 
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega.
 
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, mittetulundusühingud ja sihtasutused.
 
Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 30.04.2008 käskkirjast nr 59 „Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee ning  Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://www.jogevamv.ee .
 
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 2. septembriks 2009.
 
Täiendav informatsioon vallavalitsustest.

Taotluse rahuldamine

Kasepää Vallavalitsuse 13.oktoober 2009 korraldusega nr.219 „Hajaasustuse veeprogrammi toetuse määramine ja lepingu sõlmimine" on rahuldatud järgmine taotlus:

 

  1.  Jaak Kivi taotlus projektile „    Jõgevamaa Kasepää vald Omedu küla Tralla kinnistu puurkaevu rajamine", toetuse suurus 67132,80, omafinantseering 33667,20.

Projekti teostamise aeg 15.10.2009 – 15.10.2010.

 

Kasepää Vallavalitsuse 13.oktoober 2009 korralduse nr.219 „Hajaasustuse veeprogrammi toetuse määramine ja lepingu sõlmimine" muutmine 24.november 2009.a. nr 245:

Jaak Kivi poolt 23.11.2009  esitatud taotluse alusel odavneb projekti maksumus summale 76400,00 krooni, mille tulemusena väheneb antav toetus summale 50882,00 krooni.

Lähtuvalt eeltoodust ja regionaalministri 30.04.2008 käskkirja nr 59 "Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument" punktist 17.3  Kasepää Vallavalitsus annab korralduse:

Kasepää Vallavalitsuse 13.10.2009.a. korralduse nr. 219 „ Hajaasustuse veeprogrammi toetuse määramine ja lepingu sõlmimine" muudatus:

1.1 muuta punkt 2 ja sõnastada järgmiselt:

„Rahuldada järgmine hajaasustuse veeprogrammi toetuse taotleja taotlus:

toetuse saaja Jaak Kivi -  toetuse suurus 50882,00 krooni.

           

 Kasepää Vallavalitsuse 13.oktoober 2009 korraldusega nr.220 „Hajaasustuse veeprogrammi toetuse määramine ja lepingu sõlmimine" on rahuldatud järgmine taotlus:

1. Illar Sarapuu taotlus projektile „    Sarapuu kinnistule Nõmme külla Kasepää valda Jõgevamaale puurkaevu rajamine", toetuse suurus 57542,40, omafinantseering 28857,60.

Projekti teostamise aeg 15.10.2009 – 15.10.2010.

 

Kasepää Vallavalitsuse 13.oktoober 2009 korralduse nr.220 „Hajaasustuse veeprogrammi toetuse määramine ja lepingu sõlmimine" muutmine 24.november 2009.a. nr 246:

Illar Sarapuu  poolt 06.11.2009  esitatud taotluse alusel odavneb projekti maksumus summale      51 000,00 krooni, mille tulemusena väheneb antav toetus summale 33 966,00 krooni.

Lähtuvalt eeltoodust ja regionaalministri 30.04.2008 käskkirja nr 59 "Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument" punktist 17.3  Kasepää Vallavalitsus annab korralduse:

Kasepää Vallavalitsuse 13.10.2009.a. korralduse nr 220 „ Hajaasustuse veeprogrammi toetuse määramine ja lepingu sõlmimine" muudatus:

1.1  muuta punkt 2 ja sõnastada järgmiselt:

„Rahuldada järgmine hajaasustuse veeprogrammi toetuse taotleja taotlus:

toetuse saaja Illar Sarapuu -  toetuse suurus 33 966,00 krooni.

Info taotleja kohta

Informatsioon toetuse saajate kohta 2009 aasta taotlusvoorust:

 

1. Jaak Kivi,

    Jõgevamaa Kasepää vald Omedu küla Tralla kinnistu puurkaevu rajamine,

    projekti kogumaht 71 931 krooni, millest programmi toetus 47 906 krooni,

    puurkaevu rajamine, valmib üks puurkaev,

    projekti kestus 15.10.2009 – 15.10.2010.

 

 

2. Illar Sarapuu,

    Sarapuu kinnistule Nõmme külla Kasepää valda Jõgevamaale puurkaevu rajamine,

    projekti kogumaht 51 000 krooni, millest programmi toetus 33 966 krooni,

    puurkaevu rajamine, valmib üks puurkaev,

    projekti kestus 15.10.2009 – 15.10.2010.