Hajaasustuse veeprogrammi elluviimine 2012. aastal

 Võttes aluseks regionaalministri 10. aprilli 2012 käskkirja nr 1-4/78 „Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument toetuse taotlemiseks 2012. aastal"  punktid 6.2, 10 ja 18 ja  regionaalministri 3. mai 2012 käskkirja nr 1-4/92 „Hajaasustuse veeprogrammi 2012. a. maakondlik rahajaotus", loetakse hajaasustuse veeprogrammi 2012. aasta taotlusvoorus abikõlbulikuks need majapidamised, mille joogivee kättesaadavuse tagamiseks esitati 2011. aastal taotlus programmist toetuse saamiseks, kuid mis jäeti rahuldamata tulenevalt vahendite lõppemisest või mille kohta kohalik omavalitsus tegi ettepaneku taotluse osaliseks rahuldamiseks, millest taotleja loobus või mis rahuldati, kuid taotleja on toetuse täies mahus tagastanud põhjusel, et projekti eesmärke ei olnud võimalik saavutada.

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 10.04.2012 nr 1-4/78,, Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument toetuse taotlemiseks 2012. aastal", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee  ning  Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://www.jogevamv.ee  .

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad avaldused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 21. juuniks 2012.

 

Täiendav informatsioon vallavalitsusest.

Sirle Tomson, 772 7293,  sirle@kasepaa.ee